Všeobecné obchodné podmienky

< Späť
Obchodné podmienky (ďalej len ako „podmienky“) tvoria právne záväznú dohodu medzi poskytovateľom a používateľom, uzatvorenú v zmysle ustanovení zákonných predpisov platných na území SR. Je preto dôležité, aby ste si všetky podmienky dôkladne prečítali.

Poskytovateľom internetových stránok www.creator5.com je spoločnosť active media s.r.o., Žižkova 25, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 44 770 839, zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 23715/V. (ďalej ako „Poskytovateľ“ alebo „active media s.r.o.“)

Registráciou na stránke www.creator5.com používateľ pristupuje k uvedeným obchodným podmienkam.

Čl. I
Výklad pojmov

Poskytovateľ: active media s.r.o.,
Žižkova 25, 040 01 Košice, Slovenská republika,
IČO: 44 770 839,
zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 23715/V

Používateľ: osoba, ktorá využíva služby sprístupnené poskytovateľom prostredníctvom stránky www.creator5.com

Poskytované služby: www.creator5.com slúži na svojpomocné vytváranie a aktualizáciu webových stránok používateľa v rozsahu funkcií systému

Obsah: text, hypertext, obrázky alebo iné multimediálne prvky vložené používateľomČl. II

Právne vzťahy poskytovateľa a používateľa sú upravené predovšetkým týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú príslušnými ustanoveniami z.č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a iným všeobecne platnými právnymi predpismi platnými na území SR. Právne vzťahy sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že používateľ nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.
Vzájomné spory sa poskytovateľ a používateľ zaväzujú riešiť prednostne v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je daná právomoc slovenských súdov k rozhodovaniu týchto sporov.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky poskytované služby, vrátane software, dokumentácie, zdrojového, ako aj strojového kódu sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa a sú chránené v zmysle zákonných predpisov upravujúcich ochranu autorských práv, ako aj obchodného tajomstva. Používateľ sa zaväzuje, že nebude poskytované služby kopírovať, upravovať, zisťovať programový kód alebo iné kódy použité pri poskytovaných službách.

Čl. III

Používateľ je pre účely využívania poskytovaných služieb povinný poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.

Pri registrácii je používateľ povinný uviesť prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený vstup do jeho užívateľského účtu. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho užívateľského účtu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním užívateľského účtu používateľa.

Používateľ je oprávnený využívať poskytované služby len na určený účel. Poskytované služby nie je možné využívať za účelom umiestňovania, propagácie, šírenia alebo sprístupňovania obsahu:
- pornografického, sexuálneho, násilného charakteru, alebo ktorý je v rozpore s dobrými mravmi;
- podnecujúceho národnostnú, náboženskú alebo etnickú neznášanlivosť;
- propagujúceho omamné a/alebo návykové látky;
- nadobudnutého v rozpore so zákonom; obchádzajúceho zákon; porušujúceho zákon;
- porušujúceho ochranu autorských, priemyselných práv a práv s nimi súvisiacich;
V prípade porušenia týchto ustanovení je poskytovateľ oprávnený poskytnúť informácie o používateľovi orgánom činným v trestnom konaní, súdom, orgánom štátnej správy ako aj dotknutým osobám. Zároveň je poskytovateľ oprávnený zamedziť využívaniu poskytovaných služieb, ako aj zablokovať prístup a vymazať obsah vytvorenej webovej stránky používateľa.

Používateľ je oprávnený preberať (zdieľať) obsah (dát) iných stránok (facebook, twitter, YouTube, GoogleMaps, Picassa...) v rámci dostupných funkcií systému. Používateľ týmto berie na vedomie, že k preberaniu obsahu dochádza cez verejné rozhranie stránky, z ktorej k preberaniu obsahu dochádza. V prípade obmedzenia, zablokovania, alebo zmeny podmienok zdieľania obsahu iných stránok, poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť, zobrazovanie a používanie takto preberaného obsahu.

Na poskytovateľa neprechádza autorské, vlastnícke ani iné práva k obsahu stránky používateľa. Používateľ zodpovedá za obsah svojej stránky.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že obsah stránok nie je zálohovaný poskytovateľom, je preto v záujme používateľa vykonať zálohu obsahu podľa vlastného uváženia.

Čl. III
Cena a platobné podmienky

Používateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za poskytované služby. Cena je splatná vopred a to vo výške a za podmienok uvedených pri jednotlivých službách.
Používateľ si je vedomý, že uhradená cena za poskytované služby platí len na čas uvedený pri úhrade ceny za tieto služby. Pri ich ďalšej aktivácii môže byť táto cena iná.
O aktivácii, úhrade a doby platnosti poskytovanej služby bude používateľ informovaný prostredníctvom kontaktných údajov uvedených pri registrácii.

Používateľ berie na vedomie, že uhradená cena je nevratná. Je len na jeho zvážení, či a v akom rozsahu využije zaplatené služby.

V prípade obmedzenia, alebo zablokovania služieb z dôvodu porušenia obchodných podmienok sa nevyužitá cena za poskytované služby považuje za sankciu porušenia obchodných podmienok.

Čl. IV
Vylúčenie záruky

Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom www.creator5.com ako stoja a ležia bez záruk a podmienok. Poskytovateľ nezaručuje, že poskytované služby splnia špecifické požiadavky používateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené takýmto neoprávneným očakávaním používateľa. Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že využíva poskytované služby podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a je výhradne zodpovedný za všetku škodu vzniknutú v súvislosti s využívaním služieb poskytovaných používateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody spojené s nemožnosťou využívania poskytovaných služieb.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytované služby využívajú údaje a zariadenia tretích osôb a preto nemôže zaručiť neobmedzené prevádzku poskytovaných služieb. V prípade dlhodobejšieho výpadku sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať používateľa a poskytnúť náhradné riešenie.

Čl. V
Ochrana osobných údajov

V súvislosti s využívaním poskytovaných služieb môže dôjsť k získaniu osobných údajov používateľa poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že on a ním oprávnené osoby budú s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, spracúvať a uchovávať osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch len za účelom na to určeným a na skvalitnenie svojich služieb. Používateľ zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ. Používateľ má právo písomne svoj súhlas odvolať a to formou listovej zásielky zaslanej na adresu poskytovateľa.

Registráciou používateľ vyslovuje súhlas so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Poskytovateľ prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Nenesie však zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich účtom a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre používateľa záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa rozumie uverejnenie zmeny na www.creator5.com. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok.

Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.

Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že k riadnemu objednaniu tovaru z webovej stránky predávajúceho je potrebné pripojenie k sieti internet. Cena za pripojenie nie je zahrnutá v cene za poskytované služby, za jej výšku poskytovateľ nezodpovedá a je určená poskytovateľom pripojenia.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi poskytovateľom a používateľom sa riadia ustanoveniami z.č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a ostanými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Používateľ registráciou súhlasí s tým, aby sa záväzkové vzťahy spravovali v zmysle § 262 ods. 1 a 2 ustanoveniami Obchodného zákonníka platným na území SR.

Používateľ registráciou potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a s týmto súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 4. 2. 2012.
160781960655548